Baanreglement

BAANREGLEMENT  VAN  TENNISVERENIGING ‘T EI 
Onderstaand baanreglement is bekrachtigd door de ALV  in 2003 en vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

I. Regels voor eenieder, die het tennispark betreedt: 

 1. Het is verboden het tennispark te betreden anders dan door de geopende toegangspoort.
 2. Het afsluiten van het park en de kleedkamers. Diegene, die het laatst het park verlaat dient de deur van de kleedkamers en de poort af te sluiten.
 3. Fietsen, bromfietsen en motorrijwielen dienen netjes in de standaards respectievelijk op de tegels gestald te worden.
 4. Het is verboden tussen de aanplant van het park te lopen of te spelen dan wel op de voetpaden te fietsen of te steppen.
 5. Papier en afval dienen in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd te worden.
 6. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen op het park. Gastvrouwen / Gastheren zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen meegebrachte gasten/introducés.
 7.  Leden mogen niet-leden op het park introduceren om te tennissen, tegen een tarief van  € 5,00 per 3 kwartier. Deze bedragen kunnen, voorafgaande aan het spelen, worden voldaan aan de bar ( indien geopend). Op het moment het paviljoen is gesloten of er niemand achter de bar aanwezig is……….

 II. Regels omtrent de verdeling van de banen  Verdeling van de banen:

 1. Het bestuur bepaalt de baanverdeling en houdt bij deze baanverdeling zoveel mogelijk rekening met de belangen van de diverse groeperingen in de club. Baanhuurders, die reeds bij de tennisvereniging hun baan/banen huren, worden in principe ingedeeld op de baan en het tijdstip wat ze gewend zijn. Indien nodig, heeft het bestuur het recht, de baantoewijzing aan te passen.
 2. Het baanschema:
  Jaarlijks  wordt er bij aanvang van het seizoen een baanschema opgemaakt.  Dit schema  wordt opgehangen in het paviljoen en ligt ter beschikking van de leden achter de bar.Het bestuur is bevoegd ten behoeve van een activiteit het baanschema tussentijds aan te passen.
 3. Algemene regels voor baanhuurders en hun medespelers: 
  3.1   Baanhuurders worden geacht alleen op de door hen gehuurde baan/banen en in de door hen gereserveerde speeltijden te spelen.
  3.2   De hoofdhuurder dient de verschuldigde huursom voorafgaande aan de start van het seizoen te hebben voldaan.
 4. Algemene regels voor individuele leden en introducés. 
  4.1   Eigen leden hebben altijd prioriteit boven introducés.
  4.2   Individuele leden dienen hun contributie voorafgaande aan het seizoen te hebben voldaan. Na ontvangst van hun betaling kunnen zij hun lidmaatschapspasje ophalen bij de bar.
  4.3   Individuele leden dienen altijd hun pasje bij zich te hebben en deze op verzoek van het bestuur of betaalde en vrijwillige krachten te tonen.
  4.4   Mensen kunnen alleen geïntroduceerd worden door een lid van Tennisvereniging ’t Ei. Leden worden geacht aanwezig te zijn tijdens het spelen van hun introducés.
 5. Speelduur/gebruik van de banen door individuele leden en introducés. 
  5.1   Leden en introducés kunnen gebruik maken van de volgende banen:
          - Banen welke gereserveerd zijn voor individuelen (zie baanschema in het paviljoen);
          - Vrijliggende banen (lege blokken in het baanschema);
          - Banen die verhuurd zijn (zie wederom baanschema) en waarvan de huurders en hun medespelers niet verschijnen.
  5.2   Indien individuele leden/introducés een verhuurde baan bespelen dienen zij de baan direct te verlaten (nadat ze geveegd hebben) zodra de baanhuurder op komt dagen.
  5.3   Individuele leden/introducés mogen in perioden van ¾ uur spelen. Deze spelduur geldt zowel voor singlepartijen als voor mixed- en dubbelpartijen. Op het moment er andere gegadigden verschijnen en compleet zijn mogen de op dat moment spelende partijen de ¾ uur uitspelen waarna de nieuwe spelers gedurende minimaal ¾ van de baan gebruik kunnen maken.
  5.4   Indien er geen wachtenden zijn mag men doorspelen, maar niet aansluitend opnieuw reserveren voor een blok van ¾ uur. Op het moment er nieuwe spelers gebruik willen maken van de baan dienen de spelende partijen hun game af te maken en vervolgens de baan in goede staat (zie hieronder) over te dragen aan de nieuwkomers.
  5.5   Het is niet toegestaan een baan te reserveren voor een later tijdstip dan men zelf op het park aanwezig is, dan wel dit te laten doen door een derde.
  5.6   Jeugdleden (tot 18 jaar) zijn gerechtigd tot spelen tot 18.30 uur

 III Regels voor het gebruik van de banen 

 1. De banen mogen slechts in tenniskleding of trainingspak betreden worden. De spelers dienen gepaste tennisschoenen te dragen.
 2. In het clubgebouw dienen tennisattributen geplaatst te worden in de daarvoor aangebrachte voorzieningen.  Kleding dient aan de kapstok of in de kleedkamers gehangen te worden.
 3. Het meenemen op de baan van andere dan tennisattributen is verboden.
 4. Men dient zich correct te gedragen op de baan.
 5. Het is verboden zich over het net van de ene helft van het speelveld naar het andere te begeven.
 6. De banen dienen voor met ingang van het invallen van de duisternis ontruimd te zijn.
 7. De banen dienen na het einde van iedere wedstrijd te worden geveegd of gesleept, ook de uitlopen. Bovendien moeten de lijnen met de bezems (twee per baan aanwezig) gravelvrij gemaakt te worden.
 8. Bezems en sleepnetten dienen na het gebruik teruggeplaatst te worden tegen het hek in het verlengde van de uitloop van de banen.
 9. De banen worden onderhouden door een groundsman. Spelers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de groundsman en van de door het bestuur aangewezen, voor het baanonderhoud verantwoordelijke personen, op te volgen.
 10. Tijdens het sproeien mogen de banen niet worden betreden. De sproeitijden zijn: dagelijks van 12.00 uur tot 12.30 uur en 16.00 uur tot 16.30 uur
   

SLOTBEPALING: 
Tussentijds kan dit baanreglement worden aangepast.  De leden zullen hiervan altijd op de hoogte worden gebracht via de herziene versie van het baanreglement in het paviljoen. In alle gevallen, waarin er verschil van mening bestaat over de uitleg van dit reglement, alsmede in alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.Uitgave februari 2009