Overslaan en naar de inhoud gaan

Huishoudelijk   reglement   van  Tennisvereniging   ’t   Ei, Conform artikel 20 van de oprichtingsakte van TV ’t Ei dd. 11 februari 1998.

Rechten   en   plichten   van   de   leden.

Artikel   0

Het   tennisseizoen   loopt   van  april   t/m  september  van het kalenderjaar. Vanaf  oktober bestaat de mogelijkheid van vrij tennis van maandag tm vrijdag zolang de banen bespeelbaar en veilig zijn.

Artikel  1

Tennisvereniging   ‘t   Ei  heeft  leden en huurders. De vereniging is aangesloten bij de  KNLTB. Alle leden dienen te beschikken over een KNLTB/ TV het Ei  ledenpas

Artikel  2

De   leden   zijn   verplicht   zich   te   houden   aan   de   ter   plaatse   geldende   baaninstructies   en   aan   de   schriftelijke cq  mondelinge   aanwijzingen   van   het   bestuur   of   de   door   het   bestuur   aangestelde  groundsman.

Artikel  3

Huurders  zijn die personen,  waarmee het bestuur van ‘t  Ei een huurovereenkomst heeft afgesloten. De (hoofd)huurder is verantwoordelijk voor de spelers, die als  medegebruikers op de baan aanwezig zijn. 

Artikel  4

Leden   zijn   verplicht   de   contributie   te   voldoen   vóór 25   maart   van   het   betreffende verenigingsjaar.  Ook de aan de huurder verzonden huurnota dient voor 25 maart van het betreffende verenigingsjaar te zijn voldaan.
Leden en huurders zijn verplicht tijdig wijzigingen van adres, e-mail-adres en of telefoonnummer door te geven  aan  de ledenadministratie:    admin@tvhetei.nl. Huurders en T42 leden kunnen tegen een gereduceerd tarief lid worden van de vereniging.

Artikel  5

Opzegging   van  het lidmaatschap   of   een huurcontract   dient   te   geschieden   uiterlijk   op   31   december. Dit   dient   schriftelijk   te   gebeuren   aan   de   Ledenadministratie    admin@tvhetei.nl . Indien   later   wordt   opgezegd,   is   men over   het   betreffende   seizoen   contributie/huur verschuldigd.

Artikel  6

De   leden en huurders  hebben   het   recht   bij   alle   bijeenkomsten   (geen   bestuur-   en   commissievergaderingen),   wedstrijden   en andere   evenementen   van   Tennisvereniging   ‘t   EI   aanwezig   te   zijn. 
Uitsluitend leden van de vereniging hebben op de ALV stemrecht. Hoofdhuurders kunnen enkel gebruik maken van spreekrecht op de ALV en hebben geen stemrecht.

Artikel  7

Elk   lid   heeft   recht   agendapunten   in   te   dienen.   Behandeling   op   de   eerstkomende   vergadering   zal   plaatsvinden, mits   deze   punten   tenminste   8 dagen   vóór   die   Algemene   Ledenvergadering   schriftelijk   bij   de   secretaris   zijn ingediend.   Uitzondering   hierop   vormt   de   kandidaatstelling   voor   bestuursleden,   hiervoor   geldt   een   termijn   van zeven(7)   dagen   in   overeenstemming   van   artikel   9   van   dit   reglement.

Artikel 8

Het   bestuur   kan   een   of   meer   commissies   benoemen   met   algemene   of   bijzondere   opdrachten,  op basis van gemaakte afspraken en evt. Begroting.

Artikel  9

Conform het gestelde in de oprichtingsakte artikelen 9   Bestaat het bestuur uit minimaal   drie   leden en   treedt   ieder   jaar   een   lid   af.   Mocht   het   bestuur   uit   meer   dan   drie   leden   bestaan,   dan   treden   jaarlijks   zoveel leden   af   als   nodig   is   om   een   evenredige   verdeling   van   aftreden   te   krijgen   met   een   zittingsperiode   van   drie(3)   jaar. Bestuursleden zijn herkiesbaar.

Artikel  10

Tennisvereniging   ‘t   EI   hanteert     een   baanreglement  dat zichtbaar   opgehangen   is   in   het   paviljoen   naast   het   afhangbord.

Artikel  11

Een   lid   van   het   bestuur   of   bij   afwezigheid   de   medewerker   achter   de   bar   kan   de tennisbanen   bij   of   als   gevolg   van   slechte   weersomstandigheden   of,   indien   het   speeloppervlak   beschadigd   is, tijdelijk   onbespeelbaar   verklaren   zonder   dat   de   verplichting   bestaat   de   verloren   speeltijd   te   compenseren.   Als   er een   waterspiegel   op   de   baan   zichtbaar   is,   is   het   niet   toegestaan   de   baan   te   betreden.

Artikel  12

Huurders   zijn   verplicht,   zonder   recht   op   restitutie,   1x   per   jaar   hun   baan   af   te   staan   voor,   door   de   vereniging   te organiseren   toernooien   en   wedstrijden.

Artikel  13

Het   paviljoen   is   rookvrij. Op het terras is roken alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken voorzien van asbakken.

Opmerkingen over deze pagina

Heb je een opmerking over deze pagina? Geef je reactie